juli 18, 2024

AT MY HOME – UW WOONBLOG

Alles wat je moet weten over de WOZ-waarde en je huis

WOZ-waarde huis

WOZ-waarde huis

Als je in het bezit bent van een stuk grond, een woning of een bedrijfspand, dan ontvang je aan het begin van elk jaar een WOZ-beschikking. Daarin staat wat de WOZ-waarde van jouw bezit is. Maar wat is de WOZ-waarde precies? Waarom is dit van belang? Welke factoren spelen een rol bij de bepaling ervan? En wat kun je doen als je het er niet mee eens bent? Hieronder lees je alles wat je moet weten over de WOZ-waarde!

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ is de afkorting van Wet waardering onroerende zaken. Deze wet is in 1994 in het leven geroepen voor de waardering van onroerende zaken, zoals woningen, bedrijfspanden en grond. Het doel van de WOZ is om te zorgen dat de overheid bij iedereen die onroerend bezit heeft, op gelijke manier belastingen kan heffen. Gemeentes functioneren als officiële uitvoerders van de WOZ; zij bepalen dus de waarde van alle onroerende zaken binnen hun gemeentegrenzen. De WOZ-waarde van onroerend bezit wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Welke belastingen worden beïnvloed door de WOZ-waarde?

Er zijn drie verschillende overheidsinstanties die de WOZ-waarde als uitgangspunt gebruiken om belastingen te heffen:

● De gemeente
De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor het vaststellen van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de onroerendezaakbelasting (OZB) en de forensenbelasting.

● Het Waterschap
Het Waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor het bepalen van de watersysteemheffing.

● De Belastingdienst
De Belastingdienst kijkt naar de WOZ-waarde om de hoogte van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting te bepalen.

Zoals je ziet heeft de WOZ-waarde een vrij grote invloed op het totale bedrag aan heffingen dat je jaarlijks moet betalen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De waarde van een WOZ-object is afhankelijk van verschillende factoren. Laten we er voor het gemak even van uit gaan dat je een koophuis hebt. Er wordt dan onder andere gekeken naar de vrije verkoopwaarde van het huis zoals deze was op 1 januari van het voorgaande jaar, alsmede naar de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de buurt (de zogeheten referentiepanden). Daarnaast zijn er meerdere objectkenmerken die worden meegenomen bij de berekening van de WOZ-waarde, te weten:

● De oppervlakte van het perceel
● Het woningtype
● De grootte van de woning
● De inhoud van de woning
● De ligging van de woning
● Het bouwjaar van de woning

WOZ-waarde
Wat is de WOZ-waarde precies?

Welke veranderingen zijn van invloed op de jaarlijkse WOZ-waarde?

Omdat de Nederlandse vastgoedmarkt sterk aan veranderingen onderhevig is, wegen bepaalde kenmerken voor de WOZ-waardebepaling het ene jaar zwaarder mee dan andere. Daarom controleren gemeentes elk jaar of objectkenmerken zijn veranderd, zodat de WOZ-waarde kan worden aangepast indien dit als nodig geacht wordt. De aanbouw van een serre, een nieuwe schuur in de tuin en de plaatsing van een dakkapel zijn enkele voorbeelden van wijzingen die de WOZ-waarde van het komende jaar kunnen beïnvloeden. Alle voor de WOZ-waarde relevante veranderingen die geconstateerd worden door de gemeente, worden in de administratie vastgelegd en meegenomen bij de eerstvolgende WOZ-waardebepaling.

Welke rol speelt de WOZ-waarde bij de aankoop van een huis?

De WOZ-waarde is niet hetzelfde als de verkoopwaarde van een huis. Waar de WOZ-waarde in feite een grove schatting is, wordt een woning bij taxatie veel zorgvuldiger bekeken. De uiteindelijke verkoopprijs zal in de meeste gevallen dan ook dichter bij de taxatiewaarde liggen dan bij de WOZ-waarde. Dat gezegd kan de verkoopprijs van je huis wel beïnvloed worden door de vastgestelde WOZ-waarde, omdat de laatstgenoemde vrij opvraagbaar is en in principe door iedereen kan worden ingezien. Als een potentiele koper heeft gezien dat jouw huis een vrij lage WOZ-waarde heeft, kan dit voor hem een reden zijn om een lager bod te doen. Ook bij het afsluiten of oversluiten van een hypotheek kan de WOZ-waarde een rol spelen. Hoewel een hypotheekverstrekker in de meeste gevallen een taxatierapport zal vragen, komt het ook voor dat hypotheken worden verstrekt op basis van de WOZ-waarde.

Kun je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Een lage WOZ-waarde is niet altijd gunstig, bijvoorbeeld als je van plan bent om je huis te verkopen. Maar een te hoge WOZ-waarde levert veel onnodige kosten op; je moet dan immers meer belasting afdragen. Als je het niet eens bent met de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde, dan kun je bezwaar maken. Via MaakWOZbezwaar.nl kun je een deskundige machtigen om namens jou bezwaar in te dienen bij de gemeente; en dit kost je helemaal niets!